شعر : دیروز امروز

دیروز:
دوشنبه ای قشنگی است
یک صورت ماه روی زیبا
آمد سرچشمه تا بشوید
آن چرک ترین لباس دنیا
و آن ماه درون آب پیدا!

دیروز گذشت باز امروز:
آن دست لطیف و خیزرانی
آن رخت کثیف را که برداشت
انداخت درون رختشویی
یک دکمه زد و گذاشت او رفت!
/ 0 نظر / 4 بازدید