چند مناجات از خواجه عبدا...

نظری برای پست مرضیه از مناجات نامه خواجه عبدا... گذاشتم. زیبا دیدم این پست را به خواجه عبدا... و مناجاتهایش بپردازم:

الهی
چون توانستم ندانستم و چون که دانستم نتوانستم.

الهی 
مگوی که چه آورده اید که درویشانیم و مپرس که چه کرده اید که رسوایانیم.

الهی 
ما را گندم مده نان ده، و رز مده انگور ده.

الهی 
همه می ترسند که فردا چه خواهد شد و عبدا... می ترسد که دی چه رفت.

الهی 
آنچه در دست منست ندانم تا روزی کیست و آنچه روزی منست ندانم تا دست کیست.

الهی 
اگر مرا بجرم بگیری من تو را بکرم تو گیرم و کرم تو از جرم من بیش است.

الهی
اگر کاسنی تلخ است از بوستان است و اگر عبدا... مجرمست از دوستانست.

پی نوشت: اولین مناجات را در صفحه تقدیر و تشکر پایان نامه ام نوشته ام و هرگز آن را زخاطر نخواهم برد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
Anonymous

من همیشه ساقی نامه رضی الدین آرتیمانی را مرادف مناجات نامه خواجه می دانم به همین دلیل جا داشت که به عنوان نظربیارم: <br /><br />الهی به مستان میخانه ات<br />به عقل آفرینان دیوانه ات<br />به مستان افتاده در پای خم<br />به رندان پیمانه پیمای خم <br />که خاکم گل از آب انگور کن<br />هوسهای من آتش طور کن<br />الهی به آنان که در تو گمند<br />نهان از دل و دیده مردمند<br />به یمخانه وحدتم راه ده<br />دل زنده و جان آگاه ده<br />مئی ده که چون ریزمش در سبو<br />برآرد سبو از دل آواز هو<br />مئی معنی افروز و صورت گداز<br />همه گشته معجون ناز ونیاز<br />پریشان دماغیم ساقی کجاست<br />شرابی زشب مانده باقی کجاست<br />مئی کو مرا وا رهاند زمن<br />زآئین کیفیت ما ومن<br />دماغم زمیخانه بوئی شنید<br />حذرکن که دیوانه هوئی شنید<br />مغنی نوای طرب ساز کن<br />دلم تنگ شد مطرب آواز کن<br />به میخانه آی و صفا را ببین<br />ببین خویش را و خدا را ببین<br />به رندان سرمست آزاده دل<