یک صدم اضافه

دیروز رفته بودم دنبال مدرک پیشدانشگاهیم. موقع گرفتن آن چون اینجا ایران است گاهی آهن داغ نیست گاه قیف نیست گاه مسئولش. دیروز مسئول دادن ریز نمرات نبود فقط گواهینامه را گرفتم.
امروز رفتم آموزش و پرورش تا ریزنمراتم را بگیرم اما چشمتان روز بد نبیند ناقابل یک صدم اشتباه شده و این اشتباه فقط به خاطر این است که دو ماه فقط دوماه قانون این بود که معدل را به روندی دیگر روند می کردند یعنی رقم سوم اعشار را حذف می شد. اما بعد از دوماه این قانون برداشته شد و اگر رقم سوم اعشار کوچکتر از پنج هزارم بود حذف وگرنه به رقم دوم اعشار یکی اضافه می شد. حالا از بد حادثه ما یک صدم زرنگتر بودیم و خبر نداشتیم. اگر این مدارک را برای ترجمه لازم نداشتم اصلا یک صدم چیه یک دهم هم توفیری برایم نمی کرد. اما وقتی ترجمه شد باید کلی دلیل بیاورم که این تناقض از کجاست. فکر می کنم اونجا از ما قانونمندتر است پذیرفتن چنین مدرک مخدوشی واقعاً قابل قبول نیست.
به خاطر اینکه باعث دردسرم نشود این در و آن در زدم حاضر بودم نمره ام را کم کننند ولی مسئله حل شود. از راهنماییهای کارمندهای آموزش و پرورش این بود که ضمیمه آن بخشنامه آموزش و پرورش کنم  یا مدیر مدرسه پشت ریز نمرات پشت نویسی و امضا و مهر بزند. شما فکر کنید پیشنهاد این کارمند آموزش و پرورش را انجام دهم باید موقع ارائه کلی توضیح بدهم که برای یک صدم مصوبه وزارت آموزش پرورش ضمیمه اش است. یا به دست خط مدیر که می تواند دست خط هر کسی باشد نگاه کنید که تایید می کند یک صدم اختلاف از کجاست.
آن یکی می گفت دوباره صادر شود. یک مراجعه کننده هم می گفت کار ندارد یه لحظه برم پشت سیستمشان با یه کم دستکاری بهتر از این ریزنمرات تولید می کنم. آخرش مجبور شدم گواهینامه ام را مخدوش کنم و گواهینامه جدید بگیرم. امضا و دنگ و فنگ آن مانده برای فردا! واقعاً چه مملکتی داریم مملکت گل و بلبل!
/ 0 نظر / 4 بازدید