پاورقی بر تصمیم کبری

واقعیت این است که تصمیم کبری یک نامه به مخاطبی خاص بود تا شاید در تصمیم گیری کمکش کنم نوشته آن بیشتر شبیه یک نصیحت نامه بود و یا توصیه های ایمنی برای تصمیم گیری. بجز این فکر نمی کنم برداشتی از آن کرد اما مثل اینکه می شد برداشت دیگری هم داشت. این یک جور توضیح پاورقی وارد بر آن پست است تا برداشت درستی از آن پست همه داشته باشند. در واقع  تردید در تصمیم وضعیتی بود که مخاطب خاص آن پست گرفتارش بود و نامه خاص او ست نه شرح عدم تصمیم گیری من.
باز هم در انتها امیدوارم که بهترین تصمیم را او در بهترین زمان بگیرد حتی اگر کسی او را تایید نکند.
/ 0 نظر / 3 بازدید