عکسهای دانشگاه

با نوشتن پست جشن فارغ التحصیلی تصمیم گرفتم تعدادی از عکسهای دوران دانشجوی ام را در این پست بگذارم.

img447.jpg

عکس جشن فارغ التحصیلی: از راست به چپ استاد محمد زاده، استاد ضایی، استاد قاسمی، استاد صدیقی

img448.jpg
عکس جشن فارغ التحصیلی: از زاست به چپ استاد دیبایی، استاد بابلیان، استاد جوادی، استاد قاسمی، استاد محمد زاده، استاد طاهری زاده، استاد ضیایی

img449.jpg
عکس  جشن فارغ التحصیلی

img450.jpg
عکس بچه های کلاس آنالیز دو با استاد قاسمی
img451.jpg
عکس کلاس زبان C
img452.jpg
عکس کلاس خمهای بیضوی با استاد جانفدا

img453.jpg
عکس کلاس جبر خطی با استاد دیبایی
img454.jpg
عکس کلاس جابجایی با استاد سزیده
img455.jpg
عکس از چپ به راست: استاد استادباشی، استاد بهروش، استاد شمس، استاد عبادیان، استاد سزیده.

img456.jpg
عکس کلاس آنالیز حقیقی استاد آقالاری

img457.jpg
عکس ریاضی عمومی استاد داودی

img458.jpg
عکس کلاس ریاضی عمومی استاد داودی

img459.jpg
عکس کلاس آمار استاد جوادی

img460.jpg
عکس کلاس نظریه اعداد دکتر دیبایی

img461.jpg
عکس کلاس جبر دو دکتر دیبایی

img462.jpg
عکس کلاس فرآیندهای تصادفی استاد پاشا

img463.jpg
عکس کلاس جبر کاربسته استاد لالی

img465.jpg
عکس کلاس ساختمان داده های استاد اشرفی
/ 4 نظر / 50 بازدید
الهه

یادش بخیر چه دوران قشنگی بود<br />مرسی بخاطر یادآوری زیبایی ها

پرشکوه

یاد ایام خوش مشتی بخیر<br />یاد آن یار بغل دستی بخیر<br />نیمکت جز شاهد شادی نبود<br />هیچ قیدی پای آزادی نبود

شادی

روز وصل دوستداران یادباد<br />یادبادآن روزگاران یادباد...<br /><br />گرچه یاران غافلنداز یاد من<br />ازمن ایشان را هزاران یادباد

پرشکوه

یار دبستانی من با من همراه منی!!!!!!!!!!!!!