عاطفه

 

"یک لحظه است تولد
و هر سال یک بار متولد می شویم
باشد تولد  امسالمان بهتر"
دیروز تولد عاطفه حاج کریمی بود .  به او تبریک می گویم.
/ 1 نظر / 6 بازدید
Anonymous

و خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید...<br /><br /> آری ، خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید<br /><br /><br />نه از سر او تا فرمانروای او باشد<br /><br />نه از پای او تا لگد کوب امیال او گردد<br /><br />بلکه از پهلوی او تا برابر با او باشد<br /><br />و از زیر بازوی او تا مورد حمایت او باشد <br /><br />و از نزدیکترین نقطه به قلب او تا معشوق و محبوب او باشد <br /><br /><br /><br /><br />Yes , God created woman out of Adam's left side<br /><br />Not from his head to rule over him<br /><br />Not from his foot to be trampled by him<br /><br />But from his side to be equal with him <br /><br />And from under his arm to be supported by him <br /><br />And from nearest to his heart , to be loved by him<br /><br /><br />تولدش مبارک