قوانین کار

دیدم روز کارگر نزدیک است گفتم پستی درباره این روز بگذارم.  وقتی بچه بودم هرگز روز کارگر را فراموش نمی کردم چون یک روز قبل از روز معلم بود یعنی 11 اردیبهشت. بچه ها روز معلم را هرگز فراموش نمی کنند. آن روزها در رادیو برنامه ای بخش می شد به نام کار و کارگر با اینکه من هیچ کارگری در اطرافم نمی شناختم اما همیشه این برنامه را گوش می کردم در این برنامه قوانین جامعه کارگری بیان می شد قوانینی که آن زمان برای من مهم نبود اما با دقت می شنیدم این برنامه صبح ها پخش می شد فکر می کنم ساعت یازده نامه کارگران را می خواند و کارشناس برنامه نظرش را بنابر قوانین آن روز کار بیان می کرد هنوز یادم هست که می گفت  از حقوق کارگران بیمه شدن از طرف کارفرماست یا کارفرما باید شرایط ایمنی کارگران را فراهم نمایید.  گاهی هم میان پرده های آموزنده درباره همان قوانین اجرا می شد برنامه طولانی نبود اما مفید فایده بود حالا که رادیو زیاد گوش نمی کنم نمی دانم چنین برنامه ای باز هم پخش می شود یا نه.
توضیح: همیشه فکر می کردم که کارگر در فرهنگ قانون کار یعنی کارگر ساده، اما بعد از سالها تازه فهمیدم که کارگر کسی هست که درکارخانه کار می کند و نه فقط کارگر ساده حتی مدیران بخشها و تمامی تحصیل کرده های و کارمندان بخش اداری که در کارخانه ها کار می کنند کارگر محسوب می شوند و قوانین کار در مورد آنها نیز صادق است چه خوب بود در مدارس ما قوانین کار به عنوان یک درس آموزش داده می شد تا افراد با حقوق خود آشنا شوند حقوقی که گاهی از آن نامطلع هستند.
/ 0 نظر / 4 بازدید