شعر : روزگار جنگل

در روزگار جنگل زندگی می کنیم.
قانون فقط یک قانون است قانون ناب جنگل
من سعی می کنم نه خرگوش باشم نه روباه
نه صید باشم نه صیاد
من سعی می کنم فقط درخت باشم
قد کشیده وبلند وآزاد وسبز.
/ 0 نظر / 4 بازدید