شعر : رویای کودک

کودک سر دفترش چه خوش خوابیده
در خواب چه رویای خوشی می دیده
در خواب خوشی که دید من را می دید
که مشق شبش نوشته ام معلمش بخشیده
حال سر صبح دیده وا کرده و دید
در دفتر مشق یک گل خشکیده
مشقی که نوشت شده با خط بدی
کودک که به دست خط من  خندیده

/ 0 نظر / 4 بازدید