سزای پریدن

من این شعر را که از سروده های  محمد سلیمانیست  خیلی دوست دارم گفتم بنویسم تا شما هم استفاده کنید
بی حرمتی به ساخت خوبان قشنگ نیست
باور کنید پاسخ آینه سنگ نیست
سوگند می برم به مرام پرندگان
در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
در کارگاه رنگرزان دیار ما
رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست
دارد بهار می گذرد با شتاب عمر
فکری کنید فرصت پلکی درنگ نیست
تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد
هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست.
/ 0 نظر / 3 بازدید