چند جمله

  • خسته ها کمتر فکر می کنند و آنان که فکر می کنند خسته می شوند!
  • زمان چیزیست که نمی ایستد برای رسیدن به آن باید دوید ولی با دویدن از آن جلو نخواهی زد.
  • ریاضیات مادر علوم دیگرست ولی نمی دانم چه پدرکشتگی با مردم دارد که یا از آن بدشان می آید یا نمی فهمند یا تاثیر آن را انکار می کنند.
  • کسی که می تواند با نوشتن حرفهایش تاثیرگذار باشد حتما آدم بزرگی است.
  • کسی که به سلامهایت جواب نمی داد وقتی تحویلت می گیرد مطمئن باش حتما کاری با تو دارد.
  • هرکس زمستانی را پشت سر گذاشت باید منتظر زمستان بعدی باشد زیرا هرکس که از یک سختی گذشت  منتظر سختی های دیگر را باید بکشد.
  • اگر ارزش لیوان به قطرات آبی که در آن است باشد. ارزش یک لیوان خالی این است که توانایی داشتن قطرات را دارد. پس لیوان خالی را نشکن.
/ 0 نظر / 3 بازدید