تولد میر ما

می گویند امروز تولد میر ماست نمیدانم بازهم درست است یا اشتباه در هر صورتی باز هم می گوییم:

میر من خوش میروی کاندر سر و پا میرمت
خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت

همیشه در راهت استوار باشی که ماهستیم.
/ 0 نظر / 4 بازدید