شعر : این روز ها آنقدر

این روز ها
حجم تو آنقدر بزرگ است
که حتی اگر یک قدم ازخویش دور تر شوم
حتما به تو برخورد می کنم

این روزها آنقدر تو
دل نازکی
که تا حرفی از دهان من در نیامده
تو دلگیر می شوی

این روزها آنقدر
جامه تو بلند است
که ناخودآگاه آن لگد می کنم

این روزها آنقدر
زور تو کم شده است
که باور نمی کنی

و این روزها آنقدر من رعایت
احوالت را کرده ام که نگو

لطفا این روزها
به خاطر من نه
به خاطر تو
حرفی نزن که روزگار بگردد

آنوقت دیگر نه من من هستم
نه تو تو./ 0 نظر / 3 بازدید