امتحان

1- دانشجو: استاد دستتون درد نکنه خیلی امتحان خوبی گرفتید.

من: انشاا... 20 میشید.

دانشجو: بیست نشیم نوزده میشیم استاد. به خدا خیلی خوب خوندیم این چند شب خواب نداشتیم اگه می خوابیدیم همش خواب امار و شما رو می دیدیم.

من: پس نگید خواب  بگید کابوسنیشخند

دانشجو: اره استاد کابوس می دیدیم.

من:عصبانیتعجب قهقهه

2- دانشجو: نمودارها رو درست کشیدیم یعنی نمودار خطی کشیدم؟

من: اره هم خطی رو کشید و هم همبافت!

دانشجو: استاد نمی دونم کدوم به کدوم ولی می دونم به این سوال ربط داره.

من: نمره رو گرفتی ولی متاسف یاد نگرفتی.نیشخند

کلاس: قهقهه

3- دانشجو : استاد ببینید من درست مشتق گرفتم؟

من:سوال رو خوب بخون باید از این تابع حد بگیری نه مشتق.

من:نیشخند

کلاس: قهقهه

مراقب: لبخند ساکت

دانشجو: تعجب

4- سر جلسه از کنار دانشجوها رد میشم 

دانشجو: استاد خیلی ماهید.

من: شما ماهتر. از خود راضی

/ 0 نظر / 5 بازدید