ایمیلهای خالیتازگی ها دوستانم ایمیلهای خالی می فرستند نمی دانم این ایمیلها معنی خاصی دارند یا نه؟ و من نمیدانم باید از آنها معنای خاصی را تفسیر کرد یا نه؟ وقتی دانشجو بودیم برای صرفه جویی در هزینه ها گه گاه به جای زنگ زدن یا اس ام اس دادند من و دوستانم به هم تک زنگ می زدیم و قبل از این که کسی جواب بدهد قطع می کردیم. این تک زنگها که آن را به نام تک می شناختیم معناهای مختلفی داشت گاه اعلام زنده بودن. گاهی هم چند نفر پشت سر هم به یک نفر تک زنگ می زدیم یعنی ما داشتیم حرف ترا که غایب بودی می زدیم و به یاد تو بودیم. گاهی قرار می گذاشتیم اگر سرویس آمد یا موقع شام بود به هم تک بزنیم گاهی حوصله مان سر می رفت به همه دوستان تک می زدیم تا آنها هم یادی کنند وتک بزند و هزار تفسیر از یک تماس بی پاسخ می شد گرفت. این تک زدن یک جنبه شوخی هم داشت چون کسی که به او زنگ می زدیم سعی می کرد تک ما را بگیرد و به ما ضرر بزند. تک گرفتن یعنی جواب دادن گوشی قبل از قطع کردن. این مهارت یعنی عکس العمل سریع در دوستانم و خودم بالا رفته بود مهارت دیگری که بدست آورده بودیم این بود که تکهای ما کوتاهتر از آن بود که کسی بتواند دست به گوشیش ببرد و تک ما را بگیرد یعنی به سرعت تماس می گرفتیم وقطع می کردیم. 


قصه تکها را گفتم تا شاید دوستی بیایید ما را روشن کند که ایمیل خالی نیز مثل تک است و باید هزار برداشت کنیم یا نه اشتباه هست پیش می آید؟ و رفتار متقابل ما چه باید باشد اگر می دانید ما را هم روشن کنید! 
/ 0 نظر / 4 بازدید