محاسن و معایب کارخانه

 

امروز یک شنبه است. بعد از مریضی تازه امروز به کارخانه آمده ام. خیلی خوشحالم. اصلاً می دانید عادت مرض است. وقتی عادت می کنی دیگر نمی توانی ترک کنی چه سیگار باشد چه مواد مخدر چه خوردن باشد چه آمدن.
می خواهم مثل یک ریاضیدان خوب اعتراف کنم که به کارخانه آمدن عادت کرده ام برایم سخت شده است که نیایم. مثل معتاد به موادی شده ام که ترکش برایش  سخت است.  دو ماه است که کارورزی ام تمام شده ولی باز می آیم. امروز کارتم را هم برداشته اند ولی من از رو کم نمی آورم و باز می آیم. حالا محاسن و معایبش کارخانه آمدنم.
-محاسن
1-    حس می کنم کار دارم؛
2-    حس مفید بودن دارم؛
3-    بعد از مدتی توی رشت دوستان جدیدی هم سن و هم سال پیدا کرده ام؛
4-    کامپیوتر کار می کنم؛
5-    چیزهای تازه ای به اطلاعاتم اضافه می شود.
-معایب
1-    دیگر حقوق گرفتنم تمام شده؛
2-    باید دنبال کار بگردم ولی چون اینجام دنبال کار درست نمی گردم؛
3-    باید یادم باشد هر شروع یک پایانی نیز دارد.


/ 0 نظر / 37 بازدید