دعای سفر

از پس شیشه  صدا خواهم کرد
"نگرانم نشوید سر هر پیچ دعا خواهم کرد
به خدا بسپارید دلتان دریا باد"
و دل از علقه رها خواهم کرد
مادرم دست تکان می دهد از دوربه خودم می گویم
"غصه را از دل او باز جدا خواهم کرد"
ما در این پیج و خم جاده چنان می رفتیم
یاد من رفتم دعا یا که چه ها خواهم کرد
صبح شد آخرین پیچ به من نزدیک است
یاد من هست،لحظه ای مکث دعا خواهم کرد
"آنچنان کن که به مقصد برسم
بعد ازآن هرچه بخواهی خدا خواهم کرد"
/ 0 نظر / 4 بازدید