شعر : ریاضی ساده زندگیاین جمعه بی حساب سر می شود
با جبری از روزگارطی می کنم
آمار این چند روز را در جیب های خالی ام
 انبار می کنم
و فکر می کنم:
"این مردمان خوش خیال
که حرفهای شان در یک حساب ساده با جبر نمی خواند
و احتمال حوادثی که  برایشان می آفتد از سر انگشت فردفردشان خیلی بیشتر است
و ریاضی ساده زنده بودنشان
در یک نمودار ساده تکرار منحنی

که شیب مرگ و زندگی درآن بی نهایت است
تکرار می شود
این روزها چقدر با ریاضی رندگی ساده می شود."

/ 2 نظر / 4 بازدید
Anonymous

خوب

پرشکوه

لطف دارید