تولد فاطمه

"یک صبح یک صدای گریه آمد
یعنی تو متولد شدی"

روزی صدا گریه ات زنگ شروع لحظات آمدنت بود آغازی جدید برای طفلی کوچک. حال ازان روز گار سالها می گذرد. من برایت آروز می کنم چه آن سالها گذشت چه آن سالها که خواهد آمد خرم و خوش خندان باشی.

برای عزیز دوستم فاطمه دلخوش
/ 0 نظر / 4 بازدید