شعر : قاچاق زندگی

ایست بازرسی
-تو
-به خدا آقا من زندگی قاچاق نمی کنم.
-کیفت را بده!
-تویش هیچ چیزی نیست فقط دوتا بلیط خنده است
- برو هیچ چیزی نداری
چقدر ساده اند من زندهام پس زندگی حمل می کنم.
هنوز هالوها نفهمیده اند زندگی را اینگونه قاچاق می کنند.

16/6/79
/ 0 نظر / 4 بازدید