زندگی بر ریل تکرار به پیش می رود. سیر طبیعی است و باید از این روز گذران بی دردسر شاد بود. زیرا ادمهای زیادی ارزومند چنین آرامشی هستند.

پی نوشت: تا دو ساعت دیگر باز هم مسافرم.