اخرش قصه امتحان دادنم تمام شد دیشب نا امید به سایت رفته بودم. به مرضیه که کنارم نشسته بود می گفتم من که می دونم قبول نیستم نتیجه رو می دونم و هم زمان مشخصاتم را وارد می کردم اما واقعیت با حرفم فاصله داشت من قبول شده بودم .