خشم و ناراحتی و عصبانیت و یاس و خستگی و پوچی در لحظه هایی از زندگی جاری است لحظه های که می گذرند و مطمئنا در لحظات بعد از آن گاهی چنین حسهای وجود ندارد و برعکس شادی و رضایت و امید و انرژی و هدفمندی در زندگی را ادم حس می کند. دیروز گذشت فردا در راه است من حسهای دیروز را به پای دیروز نوشتم وتصمیم گرفتم در امروز زندگی کنم.

پی نوشت: این پست ادامه خواهد داشت.