تنها نکته قوت امروزم این است که واقعیت را زود قبول کردم با اینکه واقعیت یعنی یک سال عمرم راتلف کردم. در واقع امروز روز موعد تخریب ارزوهای این یکسال بود. تنها سلاح امروزم گریستن بود تا واقعیت را قورت بدم.

حالم را نپرسید به شما می گویم خوب نیستم.