عیدتون مبارک باشه

امروز برای عید فطر رفته بودیم پرشکوه. تو ادامه این پست چند تا عکس می تونید ببینید.


انجیرها مثل همیشه خوب نبود و برای همین رو درخت جا خوش کردن.

پرتغالهای تازه روی درختها بزرگ شده بودن ولی هنوز پرتغالهای پارسال روی یه درخت بود.

این هم از انار ترش و اخرین خوراکی هم گردوهای تازه است.