داشتم به مریم می گفتم گزارشگر فینال مسابقه بد مینتون یه ست رو گزارش کرد بعد اسم دو بازیکن رو اشتباهی به جای هم می گفت بعد از اون همه گزارش فهمید اشتباه کرده عذر خواهی کرد. در ادامه همین حرف گفتم خیلی بازی قشنگی بود خیلی دلم می خواد می تونستم همه حرکتها رو اینجوری انجام می دادم. مریم این رو شنید یه سئوال جالب از من پرسید گفت حاضری دکترا بگیری یا قهرمان جهان بشی؟ من هم بدون درنگ گفتم قهرمان جهان بشم. مریم گفت چرا؟ گفتم دوست دارم در یک چیزی به کمال برسم موفقیت در یک زمینه هر چی باشه خیلی مهمتره از تحصیل در یک زمینه است. با حرف من موافقید یا نه؟