بعد از خوف و رجای دیروز سرانجام نتایج دعوت به مصاحبه اعلام شد. من الان باید سریع خودم را برای مصاحبه پنجشنبه آماده کنم و ساک سفر تهران را ببندم. اگر این چند روز نباشم عذرم را بپذیرید.