دو تا تیکه از حرفهای مامان رو میزارم :

1- زن عمویم یک دختر داره. داشتیم درباره لباس دختر زن عمویم صحبت می کردیم که مامان وسطش پرسید درباره کی حرف می زنید؟ ما هم گفتیم درباره دختر زن عمو. مامان می پرسه کدومشون. قیافه من رو می بینی.تعجب

2- سلماز دوست مریم دو برادر دو قلو دارد. مریم داشت می گفت یکی از بردارهای سلماز کرمان درس خونده. مامان می پرسه کوچیکه یا بزرگه؟سوال