این چند روز دارم دو تا می زنم تو سر خودم دو تا میزنم توی سر مقاله ام تا کمی جلو برود خدا رو شکر تا جای خوبی رسیده ولی وقتم دارد تمام می شود امیدوارم دوستم زودتر ترجمه اش بکند و استادش مطالعه بکند تا بفرستیم. خسته ام با اینکه هیچ کار فیزیکی نکرده ام هر چه بوده فکری بوده اما دیگر توان ندارم.