دو سال است هوا که گرم می شود پایم بلایی سرش می اید. پارسال شکست و امسال مجبور شدم میخچه پایم را بدهم دکتر در بیاورد. خانه نشین شده ام.