هفته پر هیجانم داره با یه سفر تکمیل میشه. بعد از فوت پدربزرگ تصمیم داشتیم یه سفر بریم تا روحیه مامان بهتر بشه متاسفانه پا درد مامان موجب شد که برنامه سفر تا خرداد به تاخیر بیفته. اما مقصد سفرمون؟

مقصد سفر رو بنابر علاقه مامان قرار دادیم. مامان هم مثل نازخاتون قهوه تلخ که هر چیز را با فرانسه مقایسه می کند با مشهد مقایسه می کند. نمی دانم این شیفتگی به مشهد را به سبب امام رضا توجیه کنم و یا به خاطر این که اولین سفرش بعد از ازدواج به مشهد بود. سپیده راست می گفت "مامانت از این همه سفر فقط درباره  سفرش به مشهد که با مامانم اینها رفته تعریف می کنه."  همه این حرفها توجیه خوبیه برای سفر به مشهده.

اگر خدا بخواهد چهارشنبه راهی سفریم.