هورا آخرش یه افسر پیدا شد از جون شما سیر بشه و من رو قبول کنه حالا من هم به جرگه راننده ها پیوستم عجب افسر ماهی بود فهمید من رانندگی یاد گرفتم اذیت نکرد و به دو تا از اشتباهاتم گیر اساسی نداد حتی از یکی از کار اموزهای که با من امتحان می داد دو بار پارک دوبل گرفت با اینکه اولین پارکش رو بد از اب در اورده بود و می خواست پیاده اش کنه ولی خواهش کرد دوباره ازش امتحان گرفت و متاسفانه اون پارکش هم بد از اب در اومد.

من هم بعد از اون  شروع کردم به رانندگی اولش حرکت کردم یه کم بالاتر گفت دور بزن برگرد با همون ماشینی که این خانوم پارک نتونست بکنه پارک دوبل کن رفتم اونجا دیدم  تو این فرصت پشت اون یه ماشین پارک شده. گفتم چی کار کنم دید راه باریکه گفت یه دور دو فرمونه بزن یه دور دوفرمونه زدم دو تا ماشین که اون سمت پارک کرده بودن راه رو بسته بودن خدا رو شکر خوب از اب در اومد بعد گفت با همون ماشین استیشن که دومین دوبل نفر قبلی من با اون بود یه دوبل بکنم خدا رو شکر دوبل رو خوب از اب در آوردم اما لحظه اخر پام از رو کلاج ول شد و ماشین خاموش شد. از خاموش شدن ماشین با ارفاق گذشت. گفت حالا یه کم دنده عقب برو دنده عقب که رفتم گفت از پارک در بیا. از پارک داشتم در می اومدم گفت حواست کجاست این ور رو نمی پایی گفتم حواسم به این سمت بود که ماشین نیاد برای اون خاموشی و این دقت نکردنم دو تا تیک زد.

هیچی نگفت قبولم یا نه؟ ولی از لحنش فهمیدم که قبول شدم. گفت برگرد به محل آزمون خیالم راحت شده بود گاز دادم و سرعت گرفتم جلو محل امتحان نگه داشتم. موقع پیاده شدن گفت تو هم قبولی. خیالم راحت شد.

پی نوشت: من هرگز از ترفند سفارش خوشم نمیاد اما تصمیم گرفتم این بار یه سفارشی بکنم. از معلم رانندگیم پرسیده بودم افسر کیه اون هم یه اسمی رو گفت و گفت جدید اومده. من هم امروز که رفتم امتحان از منشی که پرسیدم گفت نمی دونم جدیده. فکر کردم چون جدید اومده همون اسمیه که معلمم گفته. پس به اون آشنامون گفتم که پیش افسر فلانی سفارش من رو بکن. جالب اینه افسر که خودش رو معرفی کرد یکی دیگه بود متوجه شدید که من پیش یه افسر دیگه سفارش شدم. اما از این اشتباهم خوشحالم که با تلاش خودم قبول شدم نه با سفارش یکی دیگه.