فردا نتیجه کنکور دکترا میاد. هیچ تصوری از فردا و نتیجه ندارم. برای اینکه نتیجه فردا نگرانم نکنه چند روزه شروع کردم به نوشتن یه کتاب تخصصی برای کنکور دکترا. چه قبول بشم چه نشم سعی می کنم منتشرش کنم.