امروز رفتم امتحان ایین نامه را مجددا دادم چون کارتکسم باطل شده و امتحانی که سه سال پیش داده ام منقضی شده. پشت در امتحان ایستاده ام که خانومی حدود 50 سال و چادری به قیافه اش می ایید خانه دار است برای امتحان ایین نامه امده را می بینم می گفت این بار بیست و پنجم او ست.

 با هم امتحان دادیم و متاسفانه باز هم در امتحان مردود شد.

پی نوشت: از 16 نفر فقط 6 نفر قبول شدند.