اول نوشت: از نمایشگاه امده ام خسته ام و حوصله توضیح ندارم.

خانه پدر بزرگ را مرتب می کنم و در این جابجایی اسناد و مدارک قدیمی را پیدا می  کردم. شناسنامه پدر بزرگ پدربزرگم که در آبان سال 1309 صادر شده و خودش متولد 1242 بود و در سال 1312 فوت کرده. مورد دیگر اینکه میان مدارک  کارنامه های  پدربزرگم  را یافتم که آنها را در سالهای 1309 تا 1311 از مدرسه اش دریافت کرده است.

 یک پرسش نامه جالب نیز یافتم که  گروه روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1347 تنظیم کرده  وآن را باید داوطلبان ورد به دانشگاه پاسخ می دادند ابتدای ان هدف این تحقیق را بررسی دلایل افراد برای ورود به دانشگاه نوشته شده جالب این است که انتهای آن نوشته که جوابها با دستگاه ای بی ام خوانده می شودتعجب پس با دقت پر نمایید.

چیز جالب دیگری که در بین مدارک یافتم اعلامیه های امام خمینی در سال 1357 بود پدر بزرگ موقع انقلاب این اعلامیه ها را پخش می کرد و این چند نمونه از آن اعلامیه هاست.

در ادامه مطلب قوانین مدرسه پهلوی راه پشته را می توانید بخوانید که قمستی از دفترچه کارنامه پدربزرگم بود.

 


تکالیف شاگردان

ماده 52- در موقع معرفی  شاگردان بمدرسه ولی او باید ورقه ها هویت طفل را با تصدیق آبله کوبی و تصدیق علیحده از طبیب دیپلمه مبنی بر اینکه طفل مبری از امراض مسریه میباشد ارئه دهد

ماده 53- سن شاگردان در مدارس ابتدائی کمتر از 7 و بیشتر از 15 و در مدارس متوسطه کمتر از 13 و بیشتر از 22 سال نباید باشد

تبصره: شاگردانیکه قبل از تصویب این نظامنامه باسن زیادتر به مدارس دولتی وارد شده اند تا ختم دوره تحصیلی مشمول ماده فوق نیستند

ماده 54- در صورتیکه طبیب صحی مدارس بیکی از متعلمین ظنین شود که دارای مرض ذهروی است پس از معاینه و ثبوت تا موقع رفع مرض بوسیله مدیر مدرسه او را از ورود بمدرسه ممنوع خواهد داشت.

ماده 55- شاگردی که ئاخل مدرسه میشود مطلع کلیه قوانین و نظامات مدرسه خواهد بود.

ماده 56- شاگردان مدارس غیر مجانی باید تا پنجم هر ماه شهریه خود را بر طبق نظامنامه شهریه بصندوق مدرسه کارسازی دارند

ماده 57- هرکس در هر جا تحصیل کرده باشد تا در مقام امتحان رسمی بر نیامده است در مدارس دولتی پذیرفته نخواهد شد

ماده 58- هر یک از شاگردان غیبت نماید باید نوشته بامضای ولی خود که متضمن علت غیبت باشد برئیس مدرسه ارائه دهد و الا مورد موءاخذه واقع گردیده و در صورت تکرار ممکن است از مدرسه اخراج شود.

ماده 59- کلیه شاگردان مدارس متوسطه باید در تمام اوقات ملبس بلباس مخصوص باشند که فرم آنرا وزارت معارف معین نموده است در صورت تخلف موافق ماده 15 این نظامنامه مورد موءاخذه و تنبیه واقع خواهند شد

ماده 60- شاگردان مدرسه باید مراعات نظافت سر و دست و روی و لباس .... مایحتاج تحریر و تحصیل خودرا در کمال دقت و نظافت محفوظ دارند

ماده 61- شاگردان مسوءل حفظ اشیاء و لوازم خود هستند

ماده 62- شاگردان باید در هفته اول ورود بمدرسه کتب و لوازم التحریر تهیه نمایند.

ماده 63- شاگردان مطلقا حق خرید و فروش بایکدیگر ندارند

ماده 64- شاگردان در مواقع تعطیل حق دارند با اجازه مدیر از کتب کتابخانه مدرسه استفاده نمایند

ماده 65- برای شاگردان استعمال دخانیات بکلی ممنوع است هر شاگردی استعمال دخانیات نماید باید مجازات شود.

ماده 66- محصلین حق اعتصاب ندارند و در صورت ارتکاب مشمول یکی از فقرات 9 و 10 و 11 ماده 68 از فصل تنبیهات خواهند بود

ماده 67- لباس کلیه محصلین ذکور و اناث باید در نهایت سادگی باشد استعمال زینت آلات و اشیاء تجملی و قیمتی بکلی ممنوع میباشد در مدارس نسوان کلیه کارکنان مدرسه و محصلات از پوشیدن لباس باز و بی آستین (دکولته) ممنوع خواهند بود.

فصل هفتم

امتحانات داخلی

ماده 85- مقصود از امتحانات داخلی امتحاناتی است که در ظرف سال تحصیلی و یا برای ارتقاء از کلاس بکلاس بالاتر بهمل میآید

ماده86- مواد امتحان موافق دستور رسمی تحصیلات خواهد بود

ماده 87- حد اعلای نمره 20 و حداقل قبول برای هر ماده 7 و برای معدل کل 10 خواهد بود

تبصره - نمره کمتر از حداقل در نقاشی و ورزش و سیاق سبب رد شدن شاگرد نمیشود و فقط در نمره متوسط مذخلیت خواهد داشت

ماده 88- در مدارس ابتدائی هر دو ماه و در مدارس متوسطه هر سه ماه یکمرتبه از موادیکه تذریس شده است امتحان خواهد شد

تبصره- امتحان چهارم مدارس ابتدائی از 15 خرداد شروع و تا آخر خرداد خاتمه یافت

ماده 89- نمره امتحان سالیانه محصل در هر ماده معدل نمرات امتحانات ظرف سال خواهد بود مشروط براینکه نمره هر ماده در امتحان آخر سال کمتر از 7 نباشد

ماده 90- شاگردانیکه در آخر سال معدلکل نمرات آنها کمتر از ده باشد و یا در بعضی مواد نمره کمتر از 7 داشته باشند بکلاس بالاتر ارتقاء نخواهند یافت مگر آنکه بعد از تعطیل تابستان در دو هفته اول افتتاح مدرسه در صورت اول تمام مواد را امتحان دهند و در صورت ثانی اگر معدل نمرات کمتر از ده نباشد مواد رد شده را والا تمام مواد را مجدداً امتحان دهند

ماده 91- چنانچه بعد از تابستان مغدل کل نمره های شاگردان از ده کمتر نبود ولی در یک یا دو ماده نمره کمتر از هفت داشت مدیر مدرسه میتواند با تصویب شورای معلمین او را بکلاس بالاتر ارتقاء دهد مشروط براینکه شاگرد تعهد کند آن یک یا دو ماده را در ظرف سه ماه اول مجدداً امتحان بدهد

ماده 92- امتحانات کتبی از مواد اساسی پروگرام و امتحانات شفاهی از سایر مواد و موادی که نمیتوان کتباً امتحان کرد بعمل خواهد آمد

ماده 93- ارتقا شاگرد بکلاس بالاتر منوط به نتیجه امتحانات و تصویب شورای معلمین خواهد بود

ماده 94- بدون داشتن تصدیقنامه رسمی هر دوره تحصیلی نمیتوان بدورهء تحصیلی بعد وارد شد

ماده 95- رئیس مدرسه مکلف است صورت نمره های امتحانی سالیانه هر کلاس را باذکر مواد باداره تعلیمات در مرکز و ادارات معارف در ایالات و ولایات بفرستد

ماده 96- اداره مدرسه چس از ختم امتحانات نتیجه امتحانات را بشاگردان اعلام خواهد کرد و اولیای ایشان را نیز کتبا مستحضر خواهد نمود

ماده 97- هرگاه در ضمن امتحانات در ظرف سال مشهود شود که قوه شاگردی برای کلاس بالاتر کافی است مدیر مدرسه میتواند با تصویب شورای معلمین آن شاگرد را بکلاس بالاتر ارتقاء دهد و این اذتقا در سال بیش از یک نوبت بعمل نخواهد آمد

ماده 98- هیچ شاگردی بیش از ذو سال نمی تواند در یک کلاس ماند و چنانچه امتحانات او اجازه ارتقاء بکلاس بالاتر را ندهد از مدرسه باید اخراج شود

تعطیلات رسمی

عید نوروز یک هفته

13 فروردین

4 اردیبهشت عید تاجگذاری

10 ذی حجه عید اضحی

18 ذی حجه عید غدیر

9-10-11-12 محرم ایام عاشورا

14 مرداد عید مشروطیت

20 صفر اربعین

17 صفر شهادت حضرت امام رضا

28 صفر رحلت حضرت امام حسنهنشاهی

29 صفر رحلت حضرت رسول

27 رجب عید مبعث

15 شعبان تولد حضرت حجه

19-21-23 رمضان شهادت حضرت امیر 

غره شوال عید فظر

3 اسفند کودتا

24 اسفند موارد بندگان اعلیحضرت شاهنشاهی

تبصره1- 75 روز تابستان (از اول تیر لغایت 15 شهریور)

تبصره 2- از 15 خرداد بعد از ظهر های مدارس دولتی تعطیل است