این روزها سرم شلوغ است دارم کار و کاسبیم را تعطیل می کنم و بر می گردم تا دوباره نقش خودم را در زندگی بازی کنم و دست از ماجراجویی بر دارم. تصمیمم را یکی دوماهی گرفته بودم اما فکر می کردم این اتفاق خیلی زود یک ماه دیگر رخ دهد و حداکثرش چهار ماه دیگر. اما همه چیزی سریع پیش رفت به همان سرعت که در ذهنم شروع به این کار کردم.

از این ماجراجوییم لذت بردم ولی الان وقت اتمام آن است واقعیت این است که در سرم کلی ماجراجویی دیگر دارم تا از رخوت خارج شوم. راستش به خودم می گویم لذت زندگی به این ماجراجوییهاست.

در این هشت ماه تجربه های زیادی به دست اوردم که امیدوارم قدرش را بدانم سرتان را به درد نمی اورم اگر در این یک هفته کم پیدا شوم دلیلم موجه است.