به دوستم زهرا زنگ زدم که روز امتحان همدیگر رو ببینیم. ابراز خوشحالی می کنه از این که امتحان فقط 150 دقیقه است و طولانی نیست.

بهش می گم نه زهرا جان صبح و بعد از ظهره. تو مگه دو تا کارت نگرفتی؟

میگه نه.

میگم یه 240 دقیقه ای عصر هم باید سر جلسه باشیم.

میگه نه یعنی عصر هم هست پس رضا (شوهرش) هم احتمالا عصر امتحان داره چون امتحانش فقط 90 دقیقه بیشتر نیست همش بهش میگم شما چه جور امتحانی میدین مگه دکترا نیست. حالا فهمیدم یه چهار ساعتی باید عصر هم امتحان بده.

خوبه یه زنگی به زهرا زدم وگرنه خودش و شوهرش بی خبر از دنیا می اومدند امتحان صبح رو میدادند و می رفتند.