امروز تو فیسبوک متوجه شدم که تولد معلم زبانمه. رفتم تو والش از 12 تبریک تولد که دانش آموزانش بهش گفته بودن 8 تاش فارسی یا فینگلیشی بود. من به جای معلمم بودم  به جای خوشحالی نا امید می شدم.