امروز با مامان ده تا سونو گرافی رفتیم و بی حاصل برگشتیم و سپیده با یک زنگ برای مامان نوبت سونوگرافی گرفت. تنها چیزی که می توانم بگم در این مملکت اگر آشنا نداشته باشی به هیچ کجا نمی رسی.

پی نوشت1: عذاب وجدان دارم که مامان رو با اون وضعیت پاش اونقدر تو شهر چرخوندم.

پی نوشت2: هم دوست دارم برم اصفهان هم دوست ندارم برم اصفهان.