میگم پنجشنبه نمیام دانشگاه. میگه باشه خانوم مهندس. میگم برنامه هفته بعد کی خالیه کلاس بزارم. میگه خانوم مهندس هنوز دانشجوها نیومدن کلاس نزاری بهتره.