فقط دعا کنید.

بعد نوشت: پدر بزرگ رفت.

بعد تر نوشت: امروز تولد فاطیماست یادش گرامی.