زمان کوتاهست باید قدر زمان رو دونست. مگه ادم چقدر می خواد زندگی کنه ادم که سن نوح یا بعضی ها رو نداره. حداکثر خوب و خوب بخواد زندگی کنه 80 سال بیشتر نیست و در این هشتاد سال یک سوم رو خوابه یک دوازدهم رو هم  در حال خوردنه. کل زمانی که می مونه برای زندگی کردن خیلی نیست با احتساب سی سال عمر رفته من حساب کردم اگه باقی عمرم سخت کار کنم به قدر 20 سال وقت مفید دارم برای زندگی کردن و کلی کار نکرده. تازه من سقف رو بالا گرفتم 80 سال زندگی پر برکت. پس قدر زمان رو بدونید.

پی نوشت: سرماخوردم تو خونه خوابیدم.

پی نوشت اصلی: برای امتحان دکترا وقت چندانی ندارم.