چندتا  سئوال می خوام بپرسم:

1) آیا کتاب بینوایان رو خوندید یا کارتونش رو دیدید؟

2) اگه خوندید یا دیدید به نظر شما  کدوم شخصیت داستان بینوایان داره درست رفتار می کنه ژان والژان که از فقر دست به دزدی زده بود و بعد پشیمون شد و ادم خوبی شد یا ژاور که یه مامور سختگیر قانون بود و تا اخرین دقایق هم به دنبال ژان والژان بود.

3) به نظر خودتون در زندگی شخصیتون ژان والژان هستید یا ژاور؟ منظورم  اینه آیا اشتباهاتتون از روی اجبار بوده و بعدها که می تونید جبران می کنید یا نه سعی می کنید اشتباه نکنید و اگه کردید مثل ژاور خودتون رو می اندازید توی رودخونه فرقی هم براتون نمی کنه که مجبور بودید یا نه.

4) به نظرتون چندتا ژان والژان و ژاور در جامعه زندگی می کنند؟