دیگر نمی خواهم مثل دیگران زندگی کنم اینقدر که اشکم را در می اوردند آیا شما جایی را می شناسید که مثل اینجا نباشد؟