دو روز تعطیلی تو خونه یه کمی درس خوندم نشستم کف پذیرایی و هر چی جزوه و کتاب دارم رو دور خودم ریختم. در واقع اینجوری درس می خوونم یه مسئله رو میزارم جلوم و بعد سعی می کنم با هر چیزی که بلدم یا تو کتابها یا اینترنت پیدا می کنم حلش کنم. گاهی جواب کامل رو تو کتاب یا اینترنت پیدا می کنم. این خیلی خوبه ولی وقتی یه جای که فوت کوزه گریشه نمی فهمم دوست دارم  زمین و زمان رو به هم بیارم.

مرضیه به شوخی میگه مثل محققها درس می خوونی. مامان هم نوچ نوچ می کنه یعنی این چه وضعیتیه من هم بچه پر رو میگم "نمی خواین دکتر تحویل جامعه بدین!"نیشخند