امروز عصر آزمون استخدامی شهرداری برگزار میشه و من هم در این آزمون شرکت کرده ام. امروز صبح یه سری کار اداری داشتم هر کجا می رفتم حرف از این امتحان بود. از تاکسی بگیری تا تو مغازه ای که می خواستم برای محمد کادو بخرم از بانک تا اداره ای که  توش کار داشتم.

جالبی این آزمون در اینه  حدود دو ماه پیش بود که از طرف آموزشگاه با من تماس گرفته بودند و گفتند ما داریم یه سری کلاس برای آزمون استخدام شهرداری برگزار می کنیم وقت داری؟ من هم اعلام آمادگی کردم. اما از قرار معلوم مثل اینکه شانس با آموزشگاه ما یار نبود و این کلاسها رو به یه آموزشگاه دیگه دادند.

به نظر شما جالب نمی شد که من به رقبای خودم تدریس می کردم. خواهرم میگه تو همیشه در خدمت رقبایی.نیشخند