چقدر کلمات فاصله می انداز بین ما

آنقدر که حرفهایمان جور دیگری تفسیر می شود

در کوچه عصر ارتباط زندگی می کنیم

اما از تقدیر بدمان ارتباطمان با دنیا قطع است

حافظ مسلک نیستیم که با کلمات معجزه کنیم

رندانه حرفهای مگوی و نگو را بزنیم.

شاید فرخی هستیم با لبهای دوخته

وگرنه ما هزاران حرف نگفته داریم

و دلی لبریزعشق

با صدایی بی صدا