امدم بگویم امروز گذشت نمی دانم چطور بد بود یا خوب. راستش این زلزله ایست که خرابیهایش رابعدا نشان خواهد داد. خدا بخیر بگذارند. اما این زلزله زنگ بیدار باش من بود و من تصمیمم را گرفته ام حالا شما یک روز نشانه های تصمیم من را خواهید دید انشاا...