دیشب داشتم پست جدید می نوشتم که اس ام اسی آمد و موجب شد تمرکز ذهنیم بهم بریزد. آن پست نصفه رها شد. امیدوارم زمانی تصحیح شود و آن را نشر دهم.

پی نوشت 1: دعا کنید آخر و عاقبت آن اس ام اس خیر باشد و فردا را به راحتی سپری کنم.

پی نوشت 2: روزهای مثل فردا می آیند و می روند می دانم آنقدرها که فکر می کنیم تاثیر گذار نیستند اگر ما زیاد به آن شاخ و بال ندهیم. اما دلایل زیادی وجود دارد که آدم را نگران می کند.

بعد نوشت: نمی دونم چرا امروز اینقدر پریشونم.