از صبح صد بار صفحه رو رفرش کردم تا اخرش ساعت 6 دیدم صفحه عوض شده نتیجه تکمیل ظرفیت اومد همونطور که حدس می زدم قبول نشدم اما نمی دونم چرا دلم گواهی خوبی می داد. حالا حالم گرفته شده با اینکه می دونستم قبول نمیشم.

پی نوشت: این تکمیل ظرفیت فقط یه خوبی داشت من رو به قبولی امیدوار کرد. فکر می کنم میشه.